MIZOR

اشه وهیشته: امشاسپند موکل بر حقیقت

وهمن یا وهومن یا بهمن که مذکر است : به معنی اندیشه نیک که موکل بر چارپایان سودمند است و هماورد … اشه وهیشته یا (اردیبهشت) که مذکر است : به معنی بهترین راستی. زیباترین امشاسپند و پاسبان راستی و حقیقت و پستیبان آتش است.

اشه وهیشته یا (اردیبهشت) که مذکر است : به معنی بهترین راستی. زیباترین امشاسپند و پاسبان راستی و حقیقت و پستیبان آتش است.

اشه وهیشته یا (اردیبهشت) که مذکر است : به معنی بهترین راستی. زیباترین امشاسپند و پاسبان راستی و حقیقت و پستیبان آتش است.

آذر (ایزد) ، آریامن ، آناهیتا ، اشتاد ، اشه ، اشه وهیشته ، امرتات ، امشاسپندان …. امرداد در متون مزدیسنا موکل بر گیاهان نامیده شده است. …. که چندان از حقیقت دور نیست.

اشه به معنی حقیقت و درستی است؛ اما معنی ژرفتر آن قانونی است ازلی و ابدی که اهورامزدا … اردیبهشت یا به تلفظ اوستایی آن اشه وهیشته از امشاسپندان یا همان فرشتگان …

اردیبهشت (ارت ویهشت /اشا ویهشت) به معنای بهترین راستی، حق و حقیقت، دادگری و … ارته وهیشته (اشه وهیشته) به معنی بهترین ارته است که از میان دیگر امشاسپندان …

اشه به معنی حقیقت و درستی است؛ اما معنی ژرفتر آن قانون معنوی/الهی اخلاقی … اردیبهشت و یا به تلفظ اوستایی آن اشه وهیشته از امشاسپندان و یا همان …

ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اردﯾﺒﻬـﺸﺖ ﯾـﺎ اَﺷـﻪ وﻫﯿـﺸﺘﻪ ﮐـﻪ از. اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺗﺠﺴّﻢ ﯾﺎﻓﺖ، ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﻫﻮراﻣﺰدا ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و از ﻧﻈـﺮ. وﺟﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺑﻌﺪ از اﻫﻮراﻣﺰدا ﻗﺮار ﮔﺮ.

امرتات یا (امرداد) که مونث است: به معنی بی مرگی و جاودانگی موکل بر گیاهان بوده و رقیب …

وان همانا دومین گام در رسیدن به خداوند یعنی اشه وهیشته است. سپاس از مهر شما … #اشه_وهیشته یا #اردیبهشت امشاسپند موکل بر حقیقت و راستی و پاینده نظم جهانی است.

در سرودهاي گاثاهاي زرتشت اين وجودهاي برتر مينوي عبارت‌اند از وَهُوَمَنه (بهمن)، اَشَه وَهيْشَته (ارديبهشت)، خِشَثْرَه وَيْرَيه (شهريور)، سْپِنْتَه آرميتي (اسفند) هَئوْرَوتاتَه (خرداد)، …

گام سوم، گزینش اشه وهیشته یا بهترین اشویی است است که در زبان … در حقیقت باید زرتشتیان با رسیدن به سپنته مینیو تجلی کامل ترین … بنابر متون زرتشتی، بهمن امشاسپند در جهان مادی موکل بر حیوانات و چهار پایان سودمند است؛.

امشاسپندان به یک دسته از بزرگترین فرشتگان آیین مزدیسنا گفته شده که اهوره … درگاه اهوره مزدا عبارتند از : وهومنه (بهمن)، اشه وهیشته (اردیبهشت)، خشثر وئیریه … هر پرستنده ای می توانست هر یک از این هفت تن را به یاری طلبد (در حقیقت اگر وی بخواهد ….. فرشته ایست موکل زمین، و پاکی و باروری و سرسبزی زمین بر عهده اوست به این …

موکّل و پشتیبان حیوانات سودمند در جهان است. … اردیبهشت(اَرته وَهیشته یا اشه وَ هیشته)۴. به معنی بهترین اشه یا ارته (راستی)است ک زیباترین امشاسپندان و نمادی است از نظام آن، قانون … ۵ حقیقت جالب درباره امپراطوری اکد باستان!

امشاسپندان … سومين ، اَشَه وَهيشْتَه يا اردى بهشت به معناي بهترين پارسائى يا بهترين …

اَشه وَهیشتَه (بهترین راستی)؛ گام سوم، گزینش اَشه وهیشته یا بهترین اَشویی … هر زرتشتی طبق گفتار اوستا نمی تواند نماد های مادی امشاسپندان را آلوده کند. ….. وی همچنین «وهومنه» یعنی منش و اندیشه نیک و «اشه وهشته» یعنی بهترین حقیقت دادگری است. …… به بیان ابوریحان بیرونی، «اسفندارمذ» ایزد موکل بر زمین و ایزد حامی و نگاهبان …

اشه Asha vahishta اردیبهشت و یا به تلفظ اوستایی آن اشه وهیشته از امشاسپندان و یا همان … اشه به معنی حقیقت و درستی است؛ اما معنی ژرفتر آن قانون معنوی/الهی اخلاقی ….. میتوان آنان را فرشتگانی پاک و ازلی دانست که هر کدام موکل بر مفهوم خاصی اند.

به حقیقت وجودی واژة لوگوس و پیوند آن با آتش نورانی. در اساطیر ایرانی و مطابقت … بر اشه وهیشته به عنوان موکل حاکم بر تمام آتش ها و قرابت. آن با لوگوس در می یابیم …

ﺳﭙﻨﺘﻪ آرﻣﯿﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﺰد ﺑﺎﻧﻮان و اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان آﯾﯿﻦ ﻣﺰدﯾﺴﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن اوﺳﺘﺎﯾﯽ، ﺳﭙﻨﺘﻪ آرﻣﯿﺘﯽ ﯾﺎ … او ﻧﻤﺎد ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﺎدي اﺳﺖ و ﺟﻠﻮﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. … ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺳﻪ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ،ﯾﻌﻨﯽ وﻫﻤﻦ (وﻫﻮﻣﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﻤﻦ)، اﺷﻪ وﻫﯿﺸﺘﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺸﺘﺮه وﯾﯿﺮﯾﻪ (ﺷﻬﺮﯾﻮر) ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. … ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ، «اﺳﻔﻨﺪارﻣﺬ» اﯾﺰد ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و اﯾﺰد ﺣﺎﻣﯽ و ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮ دوﺳﺖ …

وهيشته)، یکی از شش امشاسپندان (جاودانان مقدس) بزرگ و به. معنای بهترین نظم و ….. اردیبهشت، رب النوع اشه و از طرفی دیگر موکل و. نگهبان ” آتش” …

»ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ« ﻳﺎ »ﺍﺷــﻪ ﻭﻫﻴﺸﺘﻪ« ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﺶ ﺍﻳﺰﺩ )ﻓﺮﺷﺘﻪ( ﻣﻘﺮﺏ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺳــﺎﻃﻴﺮ … ﺍﻳﻦ ﺷﺶ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﺯﺭﺩﺷﺘﻰ ﻛﻬﻦ »ﺍﻣﺸﺎﺳــﭙﻨﺪﺍﻥ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ »ﻣﻘﺪﺳﺎﻥ ﺑﻰﻣﺮگ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ … »ﺍﺷﻪ« ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﺩﻯ ﻣﻮﻛﻞ ﺁﺗﺶ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ …

سپنته آرمیتی یکی از ایزدبانوان و امشاسپندان زرتشتی است که در زبان … سه امشاسپند نخستین، یعنیوهمن (وهومن یا همان بهمن)، اشه وهیشته (اردیبهشت) و خشتره وییریه … و بردباری و تواضع اهورامزدا است و در جهان مادی فرشته‌ای است که موکّل زمین است. …. انگره مینو در حقیقت نام اوستایی همان «اهریمن» یا «اهرمن» در پهلوی (فارسی) میانه‌است.

اَمِشَه‌سپِنتَه(جمع آن: امشاسپندان)(پهلوی:اَمَهرَسپَند): فرشتگان درجه یک یا بکلامی … اَشَه وَهیشتَه(پهلوی:اَردوَهیشت) : بمعنای بالاترین اَشا بوده و نگاهبان و موکل بر آتش و اشا …. فقر روحی و مادی ایجاد می کند، باید مردمان را به حقیقت آگاه و به راه راست هدایت کرد.

برچسب‌ها:, , , ,