MIZOR

ایران : افول عمق استراتژیک

عمق استراتژیک جمهوری اسلامی‌ ایران با نگاه به چشم‌انداز 20 ساله …. نمود و مجدداً به ‌علت سستی و پیمان‌شکنی مردم، حکومت عدل علی (ع) به ‌افول گرایید.

با توجه به مسیر طی شده در 40 سال گذشته می توان این مسئله را پیش بینی کرد که نظم امنیتی مد نظر ایران در غرب آسیا بر نظم های فرامنطقه ای غلبه …

عمق استراتژیک ایران کجاست؟ … دانکن می‌گوید که اگر دولت آمریکا همچنان معتقد است که نفوذ ایران در آمریکای لاتین رو به افول است، باید توجیهات …

اما قاسم سلیمانی، مرد یکه‌تاز جولانگاه عمق استراتژیک می‌خواست نزدیکترین پاسدار به خودش رابه عنوان سفیر ایران در بغداد آشوب زده بگمارد، که …

عمق استراتژيك جمهوری اسلامی‌ ايران با نگاه به چشم‌انداز 20 ساله …. احكام الهی رسماً اقدام نمود و مجدداً به ‌علت سستی و پيمان‌شكنی مردم، حكومت عدل علی (ع) به ‌افول گراييد.

عمق استراتژیک یک واژه در ادبیات نظامی است که به طور گسترده به فاصله بین خط … راهبرد ایران در افزایش عمق استراتژیک خود، ایجاد نایبان نظامی در سایر کشور‌های …

ایران که با افول نظامی داعش در اواخر سال گذشته میلادی از یک سو و … از خاک سوریه از سوی دیگر، رؤیای افزایش “عمق استراتژیک” خود در سوریه و منطقه …

ﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻊ. ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮرﻳﻪ و روﺳﻴﻪ و ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد … ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮازﻧﺔ. ﻗﻮا ﺑﻪ ﺿ. ﺮر آن، زﻣﻴﻨﻪ ….. اﻓﻮل ﻗﺪرت آن ﻛﺸﻮر و اﻧﺘﻘﺎل آن. را ﺑﻪ. ﺣﻮزه. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن …

تاثیر انقالب های عربی بر تقابل استراتژیک ایران و امریکا. تأثیر انقالب هاي عربي بر تقابل … آن، روند هژموني گرایي امریکا در منطقه افول پیدا خواهد کرد. واژگان کلیدي …… از عمق وجودشان به اسالم پایبند هستند و آن را گرامي مي دارند. وحدت و همدلي.

سفیر اسبق ایران در مکزیک با بیان اینکه سالانه یک‌ تریلیون دلار به … بجنگد، تصریح کرد: عمق استراتژی آمریکا برای جلوگیری از افول این …

زیرا برنامه های سیاسی و استراتژی را که رژیم ایران از چند سال بدین سو راه … بیشتر به سود ایران تمام شد و سپاه پاسداران توانست به آسانی در عمق این …

اسرائیل عمق استراتژیک برای خود ندارد و تمرکز جمعیتی صهیونیست‌ها در … به موازات این خطرات، اسرائیل از ناوگان موشکی سوریه و ایران نیز نگران …

این آغاز دوران شکوفایی و افزایش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران است. این آغاز سلسله ی موفقیت و اوج گیری جبهه مقاومت، با بهره گیری از حماقت …

ا در حال سنگین تر شدن بوده و روند افول سلطه امریکا هرچه بیشتر شتاب … نخست‌وزیر افراطی رژیم اسرائیل از نیاز کشورش به عمق استراتژیک گفت …

همزمانی افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و فراهم شدن زمینه صدور انقلاب اسلامی به سایر کشورهای مسلمان با افول روزافزون هژمونی آمریکا در منطقه، …

ایران آخرین تهدید جدی استراتژیک اسرائیل در تمام زمینه های امنیتی است. …. امیدوارم عمق استراتژیک کشور به جای سواحل مدیترانه در داخل پیگیری شود …… که اجبارا چون «فواره بلند شود سرنگون شود» به نقطه افول خود رسیده است و …

این آغاز دوران شکوفایی و افزایش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران است. این آغاز سلسله ی موفقیت و اوج گیری جبهه مقاومت، با بهره گیری از حماقت …

ایران موفق شد اسرائیل را عقب بزند این گفت‌وگو را حدود 10 سال قبل با دکتر احسان … نداد که توفیقات ایران در دفع داعش از عراق و سوریه و نیز عمق استراتژیک … می‌کردید و یا تصور شما این بود که موقعیت ایران به شدت افول خواهد کرد؟

بدیهی است که این تحول پیامدها و آثاری را برای منطقه و ایران به همراه خواهد داشت. … شده مذهبی، استراتژی گسترش سرزمین و شهرکسازی، دستیابی به عمق استراتژیک، فائق آمدن ….. در حوزه ساختار حکومتی، اسرائیل با افول جایگاه احزاب حاکم مواجه گردید.

قرار دادن ایران در دو راهی انتخاب «یا جنگ یا …

اشتباهات محاسباتی آمریکا درباره پرونده هسته‌ای ایران به کجا ختم می‌شود؟

عملکرد امنیتی ایران در تحولات ناشی از بیداری اسلامی، حمایت از گروههای … شـیعی در بحرین و یمن موجب افزایش عـمق اسـتراتژیک ایران در منطقه، تقویت ….. بوجود آمدن عنصر شیعی در عراق و پیروزی حـزب الله در لبنان، افول قدرت امریکا …

در این انتخابات، مخالفین همچنین بر اقتصاد رو به افول دولت اردوغان …. ایران برای تعمیق «عمق استراتژی» ضد اسرائیلی خود تصمیم گرفته بود که …

ظهور داعش در منطقه خاورمیانه و در سرزمین‌های هم‌جوار ایران و حمایت بعضی از کشورهای … افول است، ازآنجاکه این گروه، رقیب گفتمانی جمهوری اسلامی ایران به‌شمارمی‌رود، منافع …. اکنون عمق استراتژیکی جمهوری اسلامی ایران به کابوسی برای غربی‌ها و متحدان …

جریان الوفای اسلامی بحرین با محکومیت تحریم های آمریکا علیه ایران اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران عمق استراتژیک امت اسلامی و عربی است.

آﻧﻬﺎ، ﺳﺒﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ در ﻗﻔﻘﺎز ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي …. ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم، ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿـﮏ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺻـﻄﻼح و روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺑـﺎ اﻓـﻮل ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪ و. ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ ….. ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دوﻟﺖ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠـﺎري ﮐﺸـﻮر.

فرمانده نیروی پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: عمق نفوذ راهبردی جمهوری اسلامی … و گسترش است ضمن اینکه هیمنه آمریکا در منطقه و جهان رو به افول است. … صباحی‌فرد افزود: سامانه موشکی برد بلند و راهبردی و استراتژیک باور 373 …

امام جمعه ارزوئیه عنوان کرد: امروز عمق استراتژیک ما لبنان و غزه است جایی که … جمهوری اسلامی ایران است، که هر اتفاقی در هر نقطه ای از دنیا به ما مربوط می شود. … وی با تاکید بر جمله ی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر رو به افول بودن …

برچسب‌ها:, , , ,