MIZOR

رسیدگی به دعاوی علیه اشخاص مقیم خارج کشور

در این مقاله دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعاوی علیه اشخاص مقیم خارج از کشور را بررسی می کنیم .

مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور کجاست؟ … قانون) برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو …

در خصوص صلاحیت محاکم و نحوه ی رسیدگی به دعواهای خانوادگی ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مقرر داشته هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی را علیه یکدیگر طرح … و در ضمن اگر طرفین دعوی مقیم خارج از کشور باشند دادگاه شهرستان تهران …. به صورت یکپارچه تحت نظر دفتر مرکزی وین و شخص جناب استاد ملک …

هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های … از دادگاه خانواده دو تهران دادخواست الزام به تمکین مطرح نماید، اگر شعبه رسیدگی کننده … هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع … ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار که با پیشنهاد وزارت …

البته رعایت مقررات ایران نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از … رسیدگی به دعوای طلاق ایرانیان در محاکم خارجی، چنانچه بدون ارجاع امر به …. ماده واحده، صرفاً برای اشخاص مقیم ایران وضع شده و اتباع ایرانی مقیم خارج … به عنوان مثال صدور حکم به پرداخت نفقه علیه زوج ایرانی توسط محاکم خارج از کشور، حکمی است …

هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد ….. قانون “‌رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان …… دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني‌كه شركت باقي است و نيز درصورت انحلال تا …

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در … احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه ….. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین …

دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است . … تبصره ۱ ـ چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به …. الف ـ دردعاوی مالی که خواسته یاارزش آن ازسه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال متجاوزباشد . … دعوا ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روزو برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از …

درصورتی‌که زن‌وشوهری مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند دعوی طلاق خود را در … خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نکرده باشد می‌تواند پس از ثبت …

خواهد شد که تشریفات رسیدگی به دعاوی و اختلافات اشخاص با دولت و یا دعاوی و …. قانون نیامده و صرفا شکایت علیه شهرداری ها در قانون دیوان پیش بینی شده بود، با ….. داخل و دوماهه برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل استماع خواهد بود و شکایت خارج از.

ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به …

. در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺟﺮم ﺧﺎرج از ﺣﻮزه. ﻗﻀﺎﺋﯽ دادﮔﺎه واﻗﻊ ﺷﺪه وﻟﯽ در ﺣﻮزه آن ﮐﺸﻒ ﯾﺎ. ﻣﺮﺗﮑﺐ در ﺣﻮزه آن …. ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺎﮐﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻬﻢ را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ دﻻﯾﻞ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﮐﯽ از. ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد ….. ﻓﺴﺎد ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺟﺎزه.

دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در … سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه ….. درصورت صدور حكم قطعى عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست، تأمين خود …

و اکنون در بسیاری کشورها از جمله در کشور ما در قالب طرح دعوا علیه مقررات …. موجبات طرح چنین دعوايی را فراهم کند که البته از حیطه مباحث حقوق اداری خارج است. سؤال … و دعاوی. به اصطالح عمومی. 4. توس شهروندان و اشخاص خصوصی را علی. ه اشخاص عمومی )و احیاناً …. مقامات شهری در اعتراض علیه تصمیمات ساير مقامات آن حوزه، هر فرد مقیم حوزه.

قانون حمایت خانواده فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده1ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی … به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه … ماده13ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه … ماده15ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و …

رسيدگي به امور و دعاوي زير در صالحيت دادگاه خانواده است … مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي … هرگاه زوجين دعاوي موضوع صالحيت دادگاه خانواده را عليه يكديگر در حوزه هاي قضائي متعدد مطرح كرده … هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع …

اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:.

هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه …

قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی … ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» برای درج در … اشخاص یا گروههای وحشت‌افکن (تروریستی) در داخل یا خارج ایران که …

مشروط بر اينكه اشخاص مذكور مطابق قانون دادگاه رسيدگي كننده حق مطالبه داشته باشند . … ماده ۱۰ ـ رسيدگي نخستين به دعاوي ، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي وانقلاب ( ۱۴ ) … اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي مصوب ۱۳۷۸/۸/۱۸ : … درصورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در …

ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻘﯿﻢ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در اداء اﯾـﻦ ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﺑﻼغ را …. ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر. اﺑﻼغ دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﻃـﺮح دﻋـﻮی.

رأي وحدت رويه شماره ۶۸۸ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد صلاحيت دادگاه … اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه مقیم است. … آن است که دارنده چک در مقام اقامه دعوی علیه ظهرنویس بایستی مقررات مواد مزبور از … به ماده11 قانون آیین‌دادرسی مدنی خود را جهت رسیـدگی به دعـوی مطروحـه صالـح …

برچسب‌ها:, , , ,