MIZOR

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺑﻬﺮﻩ ﻛﺸﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻗﻮﻡ ﻭ …. ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ.

بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از …

1945941148. ﺗﻠﻔﻦ. : 22562733. دورﻧﮕﺎر. : 22589891. اﯾﺮان، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم. ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب آﺑﺎن ﻣﺎه. 1369. ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت. ﺗﻬﺮان. : ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﺎر و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، .1389.

کلیه …

براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری …

در سالهای اخیر تلاشها و پیشنهادهایی از سوی جناح راست جمهوری اسلامی و تشکل‌های کارفرمایی ایران جهت اصلاح قانون …

ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. تاريخ تصويب : ٢٩. ٨/. /. ١٣۶٩. نقل از روزنامه رسمی شماره : ١٣٣٨٧. تاريخ : ٢٨. /. ١١. /. ١٣۶٩. شماره : ١٢۴٣۵۶. تاريخ : ١٣. /. ١٠. /. ١٣۶٩.

و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و …

1. ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﻠﯽ و اﺻﻮﻟﯽ. ﻣﺎده. 1. ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن، ﮐﺎرﮔﺮان، ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﮐﺸﺎورزي ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده. 2.

. ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎر اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم و ﺑﻨﺪ ﺷﺶ اﺻﻞ دوم و اﺻﻮل. ﻧﻮزدﻫﻢ. ،. ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ وﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ،. اﺟﺒﺎر. اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻦ و.

ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر. ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. ﻓﺼﻞ اول. : ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻛﻠﻲ واﺻﻮل. ﻓﺼﻞ ﺳﻮم. : ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر. (. ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم. –. ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر زﻧﺎن. ) (. ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ. –. ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. ) ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم. : ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ وﺑ. ﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران به همراه توضیحات | قانون کار جمهوری اسلامی ایران وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی | قانون مرخصی و ساعت کاری.

تبصره ۱: کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا …. با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﺻﻞ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻭ ﺑﻨﺪ ﺷﺶ ﺍﺻﻞ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺑﻴﺴﺘﻢ. ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ …

ماده ۶ – براساس بند چهار اصل چهل و سوم وبند شش اصل دوم واصول نوزدهم ، بیستم وبیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار …

در اين مقاله تلاش شده است تا چنين نقشي با تكيه بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران تشريح و تبيين گردد . لازم به ذكر است كه چون معمولاً در هر كشوري سه قوه ، تجلّي نظام …

آشنائي با فصل چهارم قانون كار جمهوري اسالمي ايران. فصل. چهارم. : حفاظت. فني. و بهداشت. كار. مبحث. اول. ـ كليات. ماده. 58. ـ. براي. صيانت. نيروي. انساني. و منابع. مادي.

فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران (حفاظت فنی و بهداشت کارحفاظت فنی وبهداشت کار). مبحث‌ اول‌ ـ کلیات‌. ماده‌ 85ـ برای‌ صیانت‌ نیروی‌ انسانی‌ و منابع‌ مادی‌ کشور …

1. تعاریف کلی و اصولی. ټبؼڄ. 1. ٰٹيڅ ٰبـ٨فټبيبپ، ٰبـٴفاپ، ٰبـٴبچڇب، ټڃوىبت تڃٸيؽي، ِځ١تي، …

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ﭼﮫﺎر اﺻﻞ ﭼﮫﻞ و ﺳﻮم و ﺑﻨﺪ ﺷﺶ اﺻﻞ دوم و اﺻﻞ ﻧﻮزدھﻢ ، ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن. اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﮫﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ، اﺟﺒﺎر اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻦ و. ﺑﮫﺮه ﮐﺸﯽ از دﻳﮕﺮي ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﺮدم …

تعریف قرارداد كار. قرارداد كارعبارت است از قراردادی كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حق‌السعی كاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای …

در این مقاله به بررسی جنبه حقوق عمومی رابطه کار’ به ویژه با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. ارکان شاخصی که اصولاً در حقوق عمومی مورد توجه …

در این مقاله به بررسی قانون کار جمهوری اسلامی ایران می پردازیم .

تکوین حقوق کار در سیستم قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران را می توان در سه مقطع تاریخی مورد بررسی قرار داد: مرحله اول: از بدو پیروزی انقلاب تا …

مقدمه : آیا راستی ماهیت کار چیست؟ آیا “کار” با “شغل” یکی است یا تفاوت دارد؟ در فارسی می گوئیم “… کار پیدا کردی؟” و کمتر می گوئیم “… شغل پیدا کردی؟”.

مسئولیت های مدیران، در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقدمه: آنچه امروز بعنوان حقوق و قانون و مقررات کار مطرح است ریشه در جریانات و تحولات انقلاب صنعتی دارد. قانون …

برچسب‌ها:, , , ,