MIZOR

وحدت نجات دهنده ملت ها از بر دگی استعمار است

و آیا این «حوض» مقام اتصال کثرت به وحدت است و اضمحلال قطرات در دریا … جمع مسلمانان و بشریت وکتاب زندگی آنان باشد، وسیله تفرقه و اختلاف گردید و یا … و گورستانها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی … تعالی ـ جلَّت عظمتُه ـ که ملتها را بویژه ملت ایران اسلامی رابیدار نموده واز ظلمات …

دید های گوناگون از انگیزه های تشکیل دهنده ملت می شناسیم . آنهایی را … که جایگزین سایر قالبهای زندگی جمعی که تا قبل از آن وجود داشته است ، … دنیای اسلام از يك سوودر دنیای مسیحیت از سوی دیگر وحدت برقرار می کند. …. ایتالیا را ازضعف وهرج ومرج نجات دهد. ….. سلطه استعمار کشورهای صنعتی اروپای غربی قرار می گیرند نگاه کنید به :.

در این مقاله سعی بر آن است که با توجه به قرائت خاص امام خمیني از اسالم،. عناصر تشکیل دهنده گفتمان سیاسي ایشان بررسي شود و در نتیجه گیري دالیل … وحدت امت اسالمي. … در تقریر گفتمانی می توان گفت در وضعیت نیمه اســتعماری ایران به طور اعم و … »ملت های مسلمان و دولت ها اگر ملی هستند کوشش کنند تا وابستگی فکری خود را.

دید های گوناگون از انگیزه های تشکیل دهنده ملت می شناسیم . … که جایگزین سایر قالبهای زندگی جمعی که تا قبل از آن وجود داشته است ، … دنیای اسلام از يك سو و در دنیای مسیحیت از سوی دیگر وحدت برقرار می کند . …. ایتالیا را از ضعف وهرج و مرج نجات دهد . ….. سلطه استعمار کشورهای صنعتی اروپای غربی قرار می گیرند نگاه کنید به :.

در نهایت فرض بر این است، که با وجود عدم تقابل صرف میان این دو جریان فکری و پذیرش ناسیونالیسم مثبت، متعادل و غیرافراطی؛ همچنین تأکید بر اصل وحدت امتها به جای … استقلال پارهای از ملّتها به وجود آورد، ولی در کشورهای اسلامی بیشتر از آنکه آثـار خـوبی ….. شکلگیری نژاد پرستی، استعمار و استثمار جوامع میشود )داوری اردکانی، .

ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ. وﺟﻮد ﺑﻪ. آﻣﺪه اﺳﺖ . ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻠﺖ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ … ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ. ي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﻠﺖ را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻛﺮده اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶ. داﻧ ﺟﻐﺮاﻓﻲ. ﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ در ….. زﺑﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ، ﺑﻠﻜﻪ وﺣﺪت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ … ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪن ﻓﻀﺎ در زﻣﺎن و ﻓﻀﺎﻣﻨﺪ ﺷﺪن زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮز و ﺑﺴﺘﺮ،. ﺑﻮﻳﮋه …. زﺑﺎن، ﻧﮋاد و ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮك و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺮدم.

ملت است.

واژه های خاصی که امام (ره) در بیان خباثت استعمارگران غرب آورده اند عبارت است از … نجات از سلطۀ حاکمان غربی در برابر شرق و حاکمان شرقگرای مخالف با غرب است. … استعمارگران در تضاد است، حتی اگر دولتهای استعمارگر، در ظاهر با ملتها همراهی و همدردی کنند. …. در عصری که ما زندگی می کنیم، دنیا از وجود دو ابر قدرت رنج می برد ورهبران آن …

سؤال مقاله این است که «با توجه به اقتضائات دولت مدرن، چگونه می‌توان به امت اسلامی … می دهد که عرصه‌های گوناگون زندگی مادی و معنوی، فردی و اجتماعی و سایر عرصه ها را شامل شده … دولت ـ کشورهای اسلامی معاصر نیز با گذر از دوران استعمار، عمدتاً مبتنی بر …. وستفالیا و رویدادهای حقوقی ـ سیاسی این دوره که تشکیل دهنده مفهوم دولت ـ ملت یا …

آرزو, از اين سرچشمه ها بر مي خيزد و از اين رو است كه مي تواند نشان ِ شخصيت آدمي … در فرهنگ ديني, دعا آموزش دهنده عالي ترين آرزوها است. … اميدها و آرزوهاي بلنديداشت; اميدهايي انساني, براي نجات انسان از ستم, آرزوي آزادي … ملت ها, آرزوي تبديلشدن مسلسل ها به قلم, آرزوي برپايي ِجشن بزرگ ِمرگِ استعمار و … زندگي با رعيت هيچ فرقي ندارند.”

آرزو, از اين سرچشمه ها بر مي خيزد و از اين رو است كه مي تواند نشان ِ … در فرهنگ ديني, دعا آموزش دهنده عالي ترين آرزوها است. … و بندهاي اجتماعي و خرافات فرهنگي, آرزوي همبستگي ملت ها, آرزوي تبديل شدن مسلسل ها به قلم, آرزوي برپايي ِجشن بزرگ ِمرگِ استعمار و آرزوي تحقق … “اميدوارم كه وحدت روحي و وحدت عقيدتي داشته باشيم و همه در.

بنابراین رویارویی نظام سلطه و استکبار جهانی با انقلاب اسلامی، ملت های آزاده و جنبشهای …. مجموعه عقاید، ارزش ها، دانش و هنجارهای رفتاری و سبک کلی زندگی خود را بر کشور … روند بهره گیری از فرهنگ در مسیر استعمار به حدی است که نویسنده «رهاوردهای ….. به علت افزایش سیاستهای تفرقه انگیز نظام های استکباری، امام (ره) بر وحدت و …

امام خمینی(س): جوانهای ما را جوری بار بیاورید که در مقابل استعمار ایستادگی کنند. … جمله تهی کردن ملتها از هویت خودشان، توانستند بر اکثر کشورهای غیرصنعتی تسلط … است که یکی از علل مهم آن موضوع توازن قوا بین روس و انگلیس بود و دیگری وحدت … و استعمار است کوشش کنید، و قوانین آسمانی اسلام را که برای تمام شئون زندگی از …

« وحدت جهان اسلام» است که امپرياليسم و استعمار، ساليان دراز کوشيد با … سوسياليسم و ظهور نابرابري هاي آزار دهنده، انقلاب اسلامي به عنوان راهي براي عبور از آن …

ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرومذهبی … زند، از مقبره ها و گورستانها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر …. و همه باید بدانیم که آنچه موجب وحدت بین مسلمین است این مراسم سیاسی است که …. راه برای استعمارگران خونخوار است ، زیرا آنچه مردود است حکومتهای شیطانی و …

کشور اسلامی، امت، ملت، قانون اساسی. … را تشکیل میدهد که عرصه های گوناگون زندگی مادی و معنوی، فردی و اجتماعی … اسلامی معاصر نیز با گذر از دوران استعمار، عمدتا مبتنی بر عنصر ملیت و فارغ از ….. اسلامی وجود دارد الگوی معاضدت و همگرایی دین و دولت است و وحدت کامل … قبیله و نژاد» بکار می رود.

ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺑﺸﺮ از ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻴﻮدي ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎي و دﺳﺖ و ﻗﻠﺐ و ﻋﻘﻞ او ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ و او را ﺑﻪ ﺳﻮي. ﻓﻨﺎ و ﻧﻴﺴﺘﻲ و …. و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺪدﻫﺎي ﻏﻴﺒﻲ ﺣﻀﺮت ﺑﺎري ﺗﻌﺎﻟﻲ ـ ﺟﻠﱠﺖ ﻋﻈﻤﺘُﻪ ـ ﻛﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎ. را ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻠﺖ …. و ﻣﻘﺼﺪ ﻋﺎﻟﻲ. ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ؛ و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻠﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ وﺣﺪت ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن اﻧﮕﻴﺰه و ﻣﻘﺼﺪ …. آوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﻲ ﻛﺸﻴﺪن ﻣﻠﺘﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺎزﻛﺮدن راه ﺑﺮاي اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺧﻮﻧﺨﻮار. اﺳﺖ، زﻳﺮا …

ایرانی‌ها آریایی نیستند گروه‌های جمعیتی مختلفی در ایران امروز زندگی می‌کنند؛ فارس، … اما سوالی که پیش می‌آید این است که منظور از نژاد آریایی چیست؟ ….. و در مقابل سپاه پاسدارن ک از دل ملت و فرهنگ ایرانی هر چند مسلمان ک از چان ملتها به هر دینی و غقیده ای …… یا غیرایرانی هستی و به نام یک ایرانی به جنگ وحدت و هویت ملت ایران آمده ای؟

در منابع اسلامی ـ به ویژه در قرآن کریم ـ از مسلمانان با واژه های «امت» و «امت … سـیدجمال برای نجات کشورهای اسلامی از تسلط اروپا، در کشورهای …. پان اسلامیسم به منزله دعوت ملت های اسلامی به اتـحاد گـسترده در برابر توطئه های استعمار اروپایی بود ….. هـم از نظر قرآن نشان دهنده اهمیت وحدت اسـلامی و یـکپارچگی مـسلمانان اسـت.

آزادی واژه ای است مقدس ، که در نزد همه اقوام و ملت ها دارای قداست ویژه ای است . … انسان از خود است ( آزادی معنوی ) یعنی نجات از خود ، خودی که به سمت پلیدی ها می رود . … به همین خاطر ، آزادی که یکی از نیازهای اساسی انسان در زندگی فردی و اجتماعی … درایت و تفکر به عواقب آن باشد ممکن است دوباره استعمار و استثمار تکرار شود .

وی از طریق مبارزه ی منفی یا نافرمانی مدنی، استعمار انگلیس را شکست داد و موفق … این مقاله بررسی ویژگی های زندگی و رهبری گاندی بر اساس کتاب های متفاوت در مورد … در طر ح های خصوصی اش اطلاق می شود، به مفهوم اراده ی یک ملت به حاکمیت بر سرنوشت …. اجتماعی است که مستلزم حذف پدیده ی ” نجس ها “، وحدت میان هندوها و مسلمانان، ترقّی …

واژگان کلیدی. امام خمینی (ره)، سیاستگذاری، امور فرهنگی، اسلام، استعمار … امام خمینی (ره) فرهنگ را مبدأ همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت می دانند. چه اینکه …. که افتخار بزرگ فرنگی مآب بودن، در تمام شئون زندگی از رفتار، گفتار، پوشش و آداب ….. نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قيودی که بر پا، دست، قلب و عقل او پیچیده است و او را.

سر زمین استعمار شده و ملت های توسعه نیافتد رادرز نچیر های اولین نشریه ای بود که ضمن یک … برومند حزب پان ایرانیس مت دور دشمن زندگی کند جز بزرگی و … کرد آری نژاد که ۹ سال است … شده | پس از انتشار مقالات خاك و اجرائی این سیاست بپردازیم ولی | آمریکا را تشکیل دهنده ….. و گردانندگان سرفراز خاك و خون که اصول وحدت و یگانگیرا.

که می تواند نگاه جدیدی را در رهبران اسلامی برای نجات جهان اسلام از. بازتاب های … کشور استعمارگر بر ملت مستعمره است به گونه ای که آنان پس از مدتی هویت خویش را. فراموش می … و جغرافیایی مقوله دین در زندگی و فرهنگ مسلمانان، مناسب به نظر می رسد. در … نهضت های آزادی بخش و رهایی جستن از دام و سلطه کشورهای استعماری است، فضا،.

برچسب‌ها:, , , ,