MIZOR

کارتحقیقی صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین الملل

کلید واژه ها: صدام حسینصلاحیت زمانیصلاحیت ذاتیصلاحیت شخصیحقوق جزای بین المللجرائم جنگیجرائم علیه بشریتدادگاه عالی کیفری عراقصلاحیت مکانینسل …

کلید واژه ها: صلاحیتآیین دادرسی کیفریجهانی شدن جرمنهادهای قضایی … کلید واژه ها: اعاده دادرسیدادگاه کیفری بین المللیاعتبار امر مختومهتجدید نظرخواهیمنع تشدید …

در این حال، کدام دادگاه داخلی یا بین‌المللی، صلاحیت رسیدگی دارد؟ … باوجود این، قواعد و راه‌حل‌هایی در قلمرو حقوق جزای بین‌الملل وجود دارد که می‌توان از آن‌ برای حل تعارض یا … Solutions of Conflict of Jurisdictions in the Scope of International Criminal Law.

راه‌حل‌های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین‌الملل. نویسنده … اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در حقوق کیفری ایران … چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور.

هانری دندیو دو وابر، حقوق جنایی و قانون‌گذاری جزایی، ترجمه .

اصل صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در امور بین الملل، تعیین … خاطر در صورت دستگیری مجرم، همان دادگاه محل دستگیریصلاحیت رسیدگی را خواهد داشت. … دلخون اصل, رامین و سعید دلخون اصل، ۱۳۹۳، اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین …

ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮي ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ، آن. ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ دادﮔﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ،. رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ را در ﺑﺮ. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد …. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ. در اﺻﻼﺣﺎت. 2005. ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰا،. ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد. (. ﻣﻮاد. 267 ….. دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮي ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﻘﯿﺐ اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ.

صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی، آن گونه که در اساسنامه این دادگاه آمده است، … بنابراین، با نگاه بر رویکرد نظام‌های بزرگ حقوقی و حقوق بین‌الملل کیفری به این …

ایالات متحده؛ حقوق …

دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺠﻔﻲ اﺑﺮﻧﺪآﺑﺎدي (اﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ). ﻣﻌﺎون ﺳﺮدﺑﻴﺮ و ….. ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺗﺠﺎوز، ﺟﻨﺎﻳﺎ. ت ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ، دادﮔﺎه. ﻫﺎي داﺧﻠﻲ، ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻞ ﻛﻴﻔﺮي .1. داﻧﺸﻴﺎر.

ﺣﻘﻮق. ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠـﻞ اﺳـﺖ. ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ. اﻋﻤـﺎل. ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه. ﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ. « اﺻﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ. » …. ﻣﺤﺴﻨﯽ، ﻣﺮﺗﻀﯽ، دوره ﺣﻘﻮق ﺟﺰاي ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﮐﻠﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﺟﺰا، ﺟﻠﺪ اول، اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﻨﺞ داﻧﺶ،.

سازمان دیدبان حقوق بشر، گزارش متعددی از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق … دادستان در مورد چه چیزی می‌خواهد در افغانستان تحقیق انجام دهد؟ … دادگاه بین‌المللی جزایی، صلاحیت رسیدگی به جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و …

ازاین‌رو دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت تکمیلی رسیدگی به این پرونده را دارد … را به‌دلیل بی‌ارادگی دولت کنیا در تحقیق و تعقیب متهمان مدنظر دیوان کیفری به دست قضات داد … «تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی‌شده (مختلط) کامبوج؛ مبانی و چالش‌ها»، مجلۀ حقوقی … «راه‌حل‌های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین‌الملل»، مجلۀ حقوقی …

دیوان کیفری بین المللی نخستین مرجع قضایی دایمی بین المللی برای رسیدگی به جنایات مهم است. … تشکیل این دو دادگاه تحولی شگرف در حقوق بین الملل قلمداد می شود، چرا که … دیوان بموجب این اساسنامه نسبت به ج …

دیوان کیفری بین‌المللی (به انگلیسی: International Criminal Court به … اعلام جرم کرده که از بین آن‌ها ۷ نفر فراری، ۲ نفر مرده (یا تصور می‌شود که مرده باشند)، ۴ نفر در … صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرونده‌ای از جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر …

کتاب حقوق جزای بین الملل که به همت انتشارات جنگل منتشر شده است یکی از معدود … صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها و هم موضوع صلاحیت دیوان بین المللی کیفری …

ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ – ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﯼ ،ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ،ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﯽ … ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﯽ. ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ … ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﻼﺣﻴﺖ. ﻭ ﺍﻧــﻮﺍﻉ ﺁﻥ ﻣــﻮﺭﺩ … ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺍﺻﻞ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ gacaca ﺩﺭ. ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ، ﻭ ﺷﻌﺒﻪ …

صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین‌الملل (بررسی تطبیقی در حقوق جزای فرانسه و … یافته های تحقیق نشان می دهد، برای مهار جرایم بین المللی و به طور کلی حل و …

اساس نامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات … واژگان کلیدی: مصونیت، مسئولیت کیفری، جنایات بینالمللی، دادگاه بین‌المللی کیفری. … خویش می‌داند؛ در این تحقیق تلاش می‌شود تا علاوه بر بررسی مقررات حقوق بین‌الملل در …… میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، نشر میزان، چاپ دوم، 1386.

حسب نظر محققان و حقوق دانان، دادگاه بین المللی کیفری دارای صلاحیت سرزمینی یا درون …. این تحقیق با بررسی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری به دنبال بررسی جزئیات …. زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی بخش کلیات(حقوق جزای عمومی).

اهداف …

یکی از جنایات بین المللی قابل رسیدگی در دادگاه بین المللی کیفری، جنایات … حقوق اتباع طرف مخاصمه، سپر انسانی کردن غیر نظامیان، گرسنگی دادن و استفاده از …

جامعه شناسی کیفری، جرم شناسی و حقوق کیفری; حقوق جزای بین الملل، آئین دادرسی …. صلاحیت دادگاه های نظامی ایران; مطالعه تطبیقی جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران، مصر و … ا); تغییرات حاصله در سیستم قضایی کشور بعد از انقلاب; تحقیق راجع به …

برگزارکنندگان کنفرانس این گزارش را در نخستین جلد “مجله مطالعات حقوقی افغانستان” … دفتر سارنوالی محکمه که مسوولیت انجام و نشر این تحقیق را دارد، هنوز در پی ثابت … در ذیل این چکیده، به موضوع صلاحیت های محکمه بین المللی جزایی مبتنی بر …

برچسب‌ها:, , , ,