MIZOR

یکی از علل انحراف زنان متاهل

کارشناس مذهبی رابطه ای از جمله ازدواج پنهانی دختر و پسر در دانشگاه و خیابان، را … که این نوع ازدواج‌ها سه آفت را در پی خواهد داشت که یکی از آنها از بین بردن آرامش است. … این کارشناس مسائل خانواده گفت: علل جدی انحراف اخلاقی اکثر زنان …

ازدواج موفق روابط نامشروع کلیدهای ازدواج موفق متاسفانه امروزه به دلایل مختلف و برخی. … متأسفانه امروزه به علل گوناگون و بعضی ناهنجاری فرهنگی شنیده ميشود که در … یکی از عوامل اصلی خیانت زنانه رابطه زن و شوهر است؛ زمانیکه بین زوجین، رابطه …

از مهم‌ترین علل طلاق می‌توان به ناتوانی جنسی مردان، ازدواج اجباری، بیشتر بودن سن دختر از … یکی از دلایل اوج طلاق در طبقه متوسط منیت افراد است.

ما زن و شوهر های زیادی داریم که یکی از آنها به بیماری اعتیاد مبتلاست اما این … دلیل هم باید ازدواج کند که هر وقت نیازی داشت به سراغ زن خود برود و زن هم ….. درواقع این موضوع کاملا دوجانبه است و نگاه یکطرفه باعث انحراف از حل مشکل میشود. … به نظر من یکی از علل راحت شدن خیانت ، قانون مهریه و نفقه و بندهای عقدنامه است.

در این مطالعه، 100 زن شوهردار که با مردانی غیر از شوهرشان رابطه داشتند، مورد … انحرافات و بی‌بندوباری‌های جنسی در جامعه، آموزش جنسی تقویت شود. … این یکی از عمده‌ترین مشکلات است. در حالی … ازدواج · سلامت جنسی · درمان ناتوانی جنسی.

همواره خانواده به عنوان یکی از محیط‌های مؤثر در سلامت جسمی و روانی فرد در نظر گرفته می‌شود. …. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ زنان متأهلی بود که حداقل 5 سال در شهر کرمانشاه …. در جدول 1 میانگین و انحراف استاندارد ویژگی‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی در …

هدف كلي اين پژوهش شناسايي عوامل مؤثر در انحرافات جنسي زنان از ديدگاه مردان و …. و آسيبي گردند، به همان نسبت مي‏توانند به يكي از معضلات اساسي جامعه، به ويژه …. آيا ميان ديدگاه‏هاي پاسخ‌گويان مجرد و متأهل (زن و مرد) در مورد تأثير عوامل …

و درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ: … ﻳﻜـﻲ. از. ﺟﻨﺒـﻪ. ﻫـﺎي. ﻣﻬـﻢ. ﻣﻔﻬـﻮم. ﺳـﻼﻣﺖ،. ﺳﻼﻣﺖ. روان. اﺳﺖ. ) 2(. و. در. اﻳﻦ. ﻣﻴﺎن. ﺳـﻼﻣﺖ. ﺟﻨﺴـﻲ ….. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ. و. اﻓﺴﺮدﮔﻲ در زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اﻧﺤﺮاف. ﻣﻌﻴﺎر. ±.

رفتار جنس ی مرد با زن در قالب ازدواج اس ت و هر تمایل و رفتار جنس ی که برای فرد یا … یکی از انحراف های جنس ی، آمیزش با هم جنس اس ت.

کلید واژه ها: فمینیسمزنمادرانحرافات اجتماعیصفات جسمیصفات نگرشیصفات شناختیصفات انگیزشی … از دیدگاه جامعه شناسی «انحراف اجتماعی» عبارت است، از هر گونه رفتاری که با انتظارات جامعه یا یکی از گروههای مشخص …. این نهضت زن‌گرای افراطی، ازدواج را از این جهت که زن را به موجودی خانه‌دار، فرزندزا و «خـود … پیشگیری و درمان

در ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن در زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ …… ي زن. اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ، رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ آزاد و …. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ و ﯾﺎ اﺻﻠﯽ. ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن، ﻧﻘﺶ ﺷﻮﻫﺮ در. ﻋﺪم ارﺿﺎي.

به این منظور نمونه‌ای با حجم 400 زن و مرد متأهل در شهر اصفهان که حداقل یک سال از ازدواج … از دیدگاه براون[1] (2001)، اعتماد یکی از مطلوب‌ترین کیفیت‌ها در هر رابطه نزدیک و …… 7/108، باانحراف معیار 1/15و برای همسران معمولی 97 با انحراف معیار 1/20 است.

این روان‌شناس تاکید می‌کند یکی از علل کمبود محبت در زن می‌تواند به … ایمان‌نژاد می‌گوید شناخت صحیح و انتخاب درست افراد قبل از ازدواج یکی از …

آنها معتقدند مشکلات اقتصادی عامل اصلی تاخیر در ازدواج یا اصل اساسی ازهم‌پاشیدگی … میل به تجربه رابطه با افراد متعدد و انحرافات جنسی عنوان شده است. … این روان‌شناس تاکید می‌کند: یکی از علل کمبود محبت در زن می‌تواند به دلیل …

روابط فرا زناشویی به عنوان مسأله ای تکان دهنده برای زوج ها و خانواده ها و پدیده ای رایج برای درمانگران خانواده است. یکی از انگیزه های زن و مرد متاهلی که به سمت رابطه …

آنها معتقدند مشکلات اقتصادی عامل اصلی تاخیر در ازدواج یا اصل اساسی … ها و ناشناخته ها، میل به تجربه رابطه با افراد متعدد و انحرافات جنسی عنوان شده است. … این روان شناس تاکید می کند: یکی از علل کمبود محبت در زن می تواند به دلیل …

ساختاریافته با زنان و مردان متأهل یا دارای تجربه تأهل در دو شهر قم و تهران جمع آوری … جزئی و جدی شدن آنها، جدایی یا بی میلی یکی از زوج ها به طرف مقابل، قهرهای ….. در برابر خانواده از ارتباط با مردان دیگر پرهیز می کند، انبوهی از انحرافات از زندگی این زن.

یکی از مشکلات در روابط جنسی زوج‌ها، عدم رضایتمندی زن به رابطه است. … این مقاله به بررسی علل عدم پاسخ‌گویی رضایت‌بخش جنسی زنان متأهل در سنین باروری در … زنان سه معنای اصلی پیش‌نیاز توجه و محبت، انحراف از معیارهای طرح‌واره جنسی و خواسته‌های …

واژگان کلیدی: انحرافات جنسی، میل جنسی، خانواده، عفت، ازدواج. *. …. یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوا پیشه کنید؛ پس به گونه ای هوس انگیز سخن نگویید که.

زنان این مردان از این که مورد بی مهری و بی توجهی همسر خود قرار گرفته اند و از اینکه همسرشان یک منحرف جنسی است به شدت در رنج بوده و … در ادامه به برخی از علل شاخص این رفتار اشاره می کنیم: ۱. … یکی دیگر از عوامل این رفتار، «کمال گرایی منفی» است. … در چنین وضعیتی نیز ممکن است مرد در گذر زمان به انحراف خود ارضایی روی بیاورد!

یکی از مهم‌ترین عامل‌ها، وجود حس کمال‌گرایی منفی در این دست مردان است. … زودانزالی، دیرانزالی و حتا بی‌انزالی در مردان است که به‌جای پرداختن به درمان، اقدام به استمنا می‌کنند. … همسر ندارند و به نوعی می‌توان گفت زنان که سردمزاج استند از عواملی جهت خودارضایی مردان متأهل می‌باشند. … انحراف جنسی خودارضایی در مردان متاهل مشکلات زناشویی.

… روز افزون پدیده خیانت در بین زوجین و تبدیل شدن این پدیده به عنوان یکی از عوامل بسیار موثر … جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان متاهلی بودند که به شوهر خودخیانت کرده بودند. … آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات)چاپ بیست ویکم تهران، .

زن(. فرد. متأهل. از. شهر تهران بود که. حداقل یکی از زوجین در آموزش و پرورش به تدریس. اشتغال داشت . گروه نمونه … رضایت جنسی، سازگاری زناشویی، ازدواج فامیلی، ازدواج غیرفامیلی ….. های )فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد( استفاده. شد.

ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺍﻣﺮ ﻭ ﭘﺪﻳﺪ. ﺓ. ، ﺩﻳﮕﺮ. ﻫﺎ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ. ﺁﻓﺖ. ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ. ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪ. ﺓ. ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭﺟﻮﺩ. ﺔﺭﺍﺑﻄ. ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﺖ. ،. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ. ﻣﺴﺎﻟﻪ. ﺍﻱ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺭﺍ …

ازدواج موقت یا صیغه موقت یکی از چالش برانگیز ترین مسائلی است که در فرهنگ … در واقع زن و مرد می توانند در یک رابطه شرعی با یکدیگر قرار بگیرند بی آن که … که برای جلوگیری از انحرافات اجتماعی به وجود آمده است خود تبدیل به نوعی انحراف و …

علت شهوتی شدن زیاد زنان: شهوت یک مرحله روانی است .که در آن فرد تمایل … داشتن مکالمات ویدئویی یا صوتی با افراد دیگر در گروه، داشتن رابطه چندگانه خارج از ازدواج. تضعیف روابط … علت شهوتی شدن زیاد زنان; و داشتن خشونت جنسی و تجاوز جنسی، نشانه هایی از انحراف جنسی. … سلامت روان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده نوع درمان .

یکی از پدیدههای نو، پیچیده و چالشبرانگیز که در عصر کنونی زنگ خطر استحکام خانواده و امنیت جامعه را به صدا درآورده و … عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطة نامشروع جنسی. … علل و عوامل انحرافات جنسی از دیدگاه قرآن و روایات.

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ دوران ﺑﺎرداري و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن. داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم … ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﻣﻌﺘﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان …. دﺧﺘﺮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺪﯾﺪه، ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺰء ﻃﺒﯿﻌﯽ ازدواج ﻣﯽ. ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ …. ﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ زوﺟﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮد ﻣﺰاﺟﯽ زن، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﯾﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد … ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ.

برچسب‌ها:, , , ,